ภาวนา ชนะจิต

1 ต.ค. 1979
14 ก.ค. 1978
21 พ.ค. 1977
27 มี.ค. 1976
28 ก.ย. 1974
27 ต.ค. 1973
19 ก.ย. 1969
24 พ.ค. 1968
20 ส.ค. 1965