จุฑารัตน์ จินรัตน์

30 มี.ค. 1996
29 ธ.ค. 1979
19 ก.ย. 1969
6 ก.ย. 1968
5 พ.ย. 1965