พันท้ายนรสิงห์

ชื่อไทย: 
พันท้ายนรสิงห์
วันที่เข้าฉาย: 
30 ธันวาคม 2015
แนวภาพยนตร์: 
ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย: 
ประเทศผู้ผลิต: 
นักแสดง: 
พงศกร เมตตาริกานนท์ / วันชนะ สวัสดี / พิมดาว พานิชสมัย / สรพงศ์ ชาตรี / นิรุตติ์ ศิริจรรยา / พิมลรัตน์ พิศลยบุตร / สมภพ เบญจาธิกุล / พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์ / ธัญญา วชิรบรรจง / ไพโรจน์ ใจสิงห์ / รณ ฤทธิชัย / วิชุดา มงคลเขตต์ / สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์ / ชลัฏ ณ สงขลา / ปราปต์ปฏล สุวรรณบาง / สุรชัย จันทิมาธร / สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ / ไชยา มิตรชัย / สุเชาว์ พงษ์วิไล / สุระ แสนคำ / อภิชาติ อรรถจินดา / รุ่งทิวา คงสนุ่น / อาร์ท อัสนี สุวรรณ / ไกรลาศ เกรียงไกร / จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา / สมเดช แก้วลือ / มรกต หทัยวสีวงศ์ / ฝนพา สาทิสสะรัต / ราชวัติ ขลิบเงิน / วิศว ทัพพะรังสี / ณยศ เสาว์ทองหยุ่น / วัชรพล พลายด้วง / ปฐมรัตน์ ศิริทรัพย์ / กมลลักษณ์ วังแก้ว / ทินธนัท เวลส์ช / อนุชา ณ สงขลา / ยงยศ โกมลเพ็ชร / สมชาติ ประชาไทย / ประสิทธิ์ เทศทะวงศ์ / ณรงศักดิ์ ปักษี / ต่อลาภ กำพุศิริ

"พันท้ายนรสิงห์" ผู้ยึดความสัตย์ซื่อ ถือความหาญกล้า และนำมาซึ่งความภักดี มิตรภาพความรักและความเสียสละของกษัตริย์ผ­ู้ห้าวหาญและข้าแผ่นดินผู้สละได้แม้ชีวิต เพื่อคงไว้ซึ่งกฏหมาย และเกียรติยศของพระเจ้าแผ่นดิน