เชิดไชยภาพยนตร์

30 มี.ค. 1996
11 เม.ย. 1987
28 ก.พ. 1981
29 ธ.ค. 1979
24 ธ.ค. 1977
28 ก.ย. 1974
31 มี.ค. 1972
19 ก.ย. 1969
6 ก.ย. 1968