จิรบันเทิงฟิล์ม

7 มิ.ย. 1980
13 เม.ย. 1979
12 พ.ค. 1978
4 มิ.ย. 1976
31 ส.ค. 1973