วิจิตร คุณาวุฒิ

23 มิ.ย. 1978
26 มิ.ย. 1976
29 ธ.ค. 1973
28 ส.ค. 1971
21 พ.ย. 1969
1 ธ.ค. 1967
29 มี.ค. 1961
13 ต.ค. 1956