ปริม ประภาพร

30 เม.ย. 1977
7 เม.ย. 1972
29 ธ.ค. 1971
25 ธ.ค. 1970
24 ก.ย. 1970
4 ก.พ. 1970
26 ธ.ค. 1969
25 ต.ค. 1968
28 พ.ค. 1965